“Fəxr edirəm ki, mən azərbaycanlıyam”

Heydər Əliyev
10.02.2014, 01:15
3765

Çap və elektron mənbələr

Azərbaycan tarixi. Yeddi cilddə. IV cild (XIX əsr).- Bakı. ”Elm”. 2007. 504 səh. + 48səh. illüstrasiya.

* * *

Azərbaycan tarixi. Yeddi cilddə. V cild (1900-1920-ci illər).- Bakı. "Elm". 2008. 696 səh. + 40 səh. illüstrasiya.

* * *

Azərbaycan tarixi. Yeddi cilddə. VI cild (aprel 1920 - iyun 1941).- Bakı. "Elm". 2008. 568 səh. + 48 səh. illüstrasiya.

* * *

Azərbaycan tarixi. Yeddi cilddə. VII cild (1941-2002-ci illər). - Bakı. "Elm". 2008. 608 səh. + 80 səh. illüstrasiya).

* * *

Mahmudov, Yaqub Mikayıl oğlu. Azərbaycan: qısa dövlətçilik tarixi. / Y. M. Mahmudov; elmi red. M. N. Mirzəyev; red. E. M. Lətifova. - Bakı: Təhsil, 2005.- 140 s.

* * *

Azərbaycan tarixi günbəgün /Tərtib edəni Vüqar Əliyev/ - Bakı,"Təknur", 2008. - 368 s.

* * *

Fuad Əliyev, Urfan Həsənov. İrəvan xanlığı. - Bakı, “Şərq - Qərb”, 2007,144 səh.

http://www.history.az/pdf.php?item_id=20100109010239274&ext=pdf

* * *

Fuad Əliyev, Mirabdulla Əliyev. Naxçıvan xanlığı. - Bakı, “Şərq-Qərb”, 2007, 120 səh.

http://www.history.az/pdf.php?item_id=20100401061841500&ext=pdf

* * *

Kərim Şükürov. Türkmənçay – 1828: Tarixi xronika (İxtisarla). - Bakı: 2006, 188 s.

http://www.history.az/pdf.php?item_id=20100506053543422&ext=pdf

* * *

Qlinka, S.N. Azərbaycan ermənilərinin Rusiya hüdudlarına köçürülməsinin təsviri. / S. N. Qlinka; tərc. V. Quliyev; red. S. Ağayev. - Bakı: Azərbaycan nəşriyyatı, 1995.- 128 s.

http://www.elibrary.az/docs/qlinka.pdf

* * *

Mayevski, V. Qafqazda erməni-tatar qırğını erməni məsələsinin mərhələlərindən biri kimi. / Tərc. V. Quliyev; red. S. Ağayev. - Bakı: Azərbaycan, 1995.- 16 s.

http://www.elibrary.az/docs/mayevski.pdf

* * *

Pakrəvan, Əminə. Abbas Mirzə və Azərbaycan: monoqrafiya. /Ə.Pakrəvan; farscadan tərc. G.Cavanşir; red. İ.Ucaruh. - Bakı: Qanun, 2007.- 208 s.

http://www.elibrary.az/docs/emne.pdf

* * *

Azərbaycan tarixi üzrə qaynaqlar. Tərtibatçısı və redaktoru: tarix elmlər doktoru, professor Süleyman Əliyarlı. - Bakı: “Çıraq”, 2007. 400 səh.

http://www.history.az/pdf.php?item_id=20100401055725223&ext=pdf

* * *

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Ensiklopediyası. İki cilddə. I cild. - Bakı: “Lider nəşriyyat”, 2004. 440 s.

http://www.history.az/pdf.php?item_id=20100401041857764&ext=pdf

* * *  

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Ensiklopediyası. İki cilddə. II cild. - Bakı: “Lider nəşriyyat”, 2005. 472 s.

http://www.history.az/pdf.php?item_id=20100401044623265&ext=pdf

* * *

Qarabağnamələr. Birinci kitab  /tərt. A. Fərzəliyev; elmi red. N. Axundov. - Bakı: Şərq-Qərb, 2006.- 216 s.

* * *

Qarabağnamələr. İkinci kitab / tərt. N. Axundov; elmi red. A. Fərzəliyev. - Bakı: Şərq-Qərb, 2006.- 288 s.

* * *

Qarabağnamələr. Üçüncü kitab  /tərt. N. Axundov; elmi red. A. Fərzəliyev. - Bakı: Şərq-Qərb, 2006.- 248 s.

* * *

Bakıxanov, Abbasqulu Ağa. Gülüstani-İrәm. /rc. M.Әsgәrli; red. Әsgәrzadә. - Bakı: “Minarә”, 2000.- 224 s.

http://www.elibrary.az/docs/gulustirem.pdf

* * *

Qasım Hacıyev, Kürəkçay müqaviləsi və Qarabağın sonrakı tarixi taleyi.

* * *

Kərim Şükürov, Kürəkçay müqaviləsi: əsas müddəalar, həyata keçirilməsi və ləğvinin nəticələrinə dair.

* * *

Rəna Baxışova. XIX əsrdə Azərbaycanın Qarabağ bölgəsində humanitar elmin inkişafına dair.

* * *

Firudin bəy Köçərli. Azərbaycan ədəbiyyatı : 2 cilddə. - B.:Elm.-21sm . 2-ci cild, 1981. - 460 s.

* * *

XIX əsr Azərbaycan şeiri antologiyası. Bakı, "Şərq-Qərb", 2005. 424 səh.

* * *

XX əsr Azərbaycan şeiri antologiyası: (1905-1920-ci illər) / Tərtib edən, ön söz və şərhlərin müəllifi M.Məmmədov.- B.: Şərq-Qərb, 2005.

* * *

XIX əsr Azərbaycan ədəbiyyatı (Poeziya).

Tərtib edənlər: Salatın Əhmədova, Teymur Əhmədov. Bakı - “Nurlar”, 2009, 704 s.   

* * *

XIX-XX əsr Azərbaycan ədəbiyyatı (Nəsr).

Tərtib edənlər: Salatın Əhmədova, Teymur Əhmədov. Bakı - “Nurlar”, 2012, 712 s.   

* * * * *

►Saytlar:

az.wikipedia.org

azerbaycanli.org

http://www.istoriya.az

http://history.az/

 

Xəbərlər
Redaktorun seçimi